Oishi Group Public Company Limited

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (ประจำโรงงานวังม่วง สระบุรี)

Oishi Group Public Company Limited
Salary negotiable
Posted on 21 Nov 2020

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (ประจำโรงงานวังม่วง สระบุรี)

Oishi Group Public Company Limited

Job Highlights

 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 7 ปี ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการงานฝ่ายวิศวกรรม สายการผลิตเครื่องดื่ม โรงงาน Cold Aseptic filling
 • กำหนดเป้าหมาย วางแผนปฏิบัติการ จัดทำงบประมาณ มอบหมายงาน, ควบคุม ,สั่งการ, ติดตาม, ตรวจสอบ และให้คำปรึกษา แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 • วางแผนและประเมินผลร่วมกับฝ่ายผลิต ในงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( PM- Preventive Maintenance) , เชิงแก้ไขปรับปรุง ( CM-Corrective Maintenance ) และการซ่อมแซมฉุกเฉิน ( BM - Breakdown Maintenance ) ให้แก่เครื่องจักรในขบวนการผลิตเครื่องดื่ม ,ระบบสาธารณูปโภค ( Utility Plant ) และ อาคาร ( Facility ) ให้สอดคลองกับมาตรฐานที่ของการรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ
 • นำผลการประเมินจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ สรุปรายงาน เพื่อปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือคงสภาพในการดำเนินงานต่อไป
 • พิจารณา ประเมินผล และ อนุมัติ รายการอะไหล่สำรอง ( Spare Parts ) สำหรับเครื่องจักรในขบวนการผลิตเครื่องดื่ม ,ระบบต้นกำลัง ( Utility Plant ) และ ระบบสาธารณูปโภค ( Facility ) ให้สอดคลองงบประมาณประจำปีหรือตามนโยบายผู้บริหาร
 • รับผิดชอบ วางแผน ตัดสินใจ และ ประเมินผล ในโครงการ ( Project ) ต่างๆที่ฝ่ายผลิตร้องขอ หรือ ตามนโยบายผู้บริหาร
 • พิจารณาและสรุป จัดทำงบประมาณประจำปีของฝ่ายวิศวกรรม , รายงาน นำเสนอผลการดำเนินงานการ เสนอแนะวิธีกา
 • ปรับปรุงระบบงาน ตัดสินใจแก้ไขระดับปัญหาที่ต้องมีผลกระทบต่อแผนกอื่น ๆ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในด้านงานวิศวกรรมในอุตสาหกรรมขนาดกลาง – ใหญ่ ไม่น้อยกว่า 7 ปี และอยู่ในระดับบริหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในสาขางาน 
 • มีความรู้และเข้าใจ ในวัตถุประสงค์ หลักการ และ กลไกเครื่องจักรสายการผลิตอาหาร และ ระบบ Utility Plant
 • มีความรู้และเข้าใจ ในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม พลังงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • มีความรู้และทักษะ ในการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ในกระบวนการผลิตและระบบ Utility Plant เช่น NH3 Refrigeration System , Chiller water , Glycol , Soft & RO water , Boiler , Fire pump , Electrical Power Systems , Compressed Air
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการคุณภาพ GMP,HACCP,HALAL,ISO 9001, ISO14001, ISO22000, ISO18001 และ TPM
 • มีทักษะการวางแผนงาน การสอนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน
 • สามารถฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

The company offers attractive remuneration package. Interested applicants please submit your application in English and provide complete details of qualifications and experience current and expected salaries, together with a recent photo to:

 Human Resources Department

 Oishi Trading Company Limited
 60/68 Navanakorn Industrial Estate Phaholyothin Road,
Klong Nueng, Klong Luang, Pathumthani 12120  
 Tel : +(66-2) 765-8000 EXT: 8058,8059 ( Khun Chonlada, KhunSamai)
www.oishigroup.com

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
5 years
Job Type
Full Time

Company Overview

Oishi Group PCL has been founded since 1999, We are the best quality and good services of the restaurant, bakery and health beverage businesses; as well as maintaining the popularity of 'Oishi' products among the customers, and give the importance to the standards of the product manufacturing and operation.

Our Service Products
 
- Beverage - Oishi Green Tea, Oishi Fruito, Oishi O Herb, Oishi Chakulza,Oishi Kabusecha

- Food - Oishi Sandwich, Oishi Gyoza, Oishi Trendy Sandwich, Oishi Trendy Roll, Oishi Kani

 
- Restaurant - Oishi Grand, Oishi Buffet, Shabushi, Nikuya, Oishi Ramen, Kakashi,

Oishi Delivery

We have desire to recruit proactive and self-motivated persons to join our company to support the expansion as part of the quality products development to the organization.

Our Office Departments

1. Headquarter CW Tower (MRT Thailand Cultural Centre).

2. Navanakorn Industrial Estate. Pathumthani (Beverage)

3. Amatanakorn Industrial Estate Chonburi (Beverage)

4. Plant Wang Muang Saraburi. (Beverage)

5. Plant Bueng Nong Chak Chonburi (Food production).

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Education allowance, Free shuttle bus, Life insurance, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus