The Viriyah Insurance Public Company Limited

ผู้จัดการสาขา ประจำกรุงเทพฯ

The Viriyah Insurance Public Company Limited
Salary negotiable
Posted on 20 Nov 2020

ผู้จัดการสาขา ประจำกรุงเทพฯ

The Viriyah Insurance Public Company Limited

Job Highlights

  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 4 ปี
  • พนักงานประจำ
  • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

Job Description

 หน้าที่/ความรับผิดชอบ:

  1. วางแผนและบริหารงานกาตลาดให้บรรลุยอดขายและกำไรตามที่ผู้บริหารกำหนด
  2. ติดตามสภาพการแข่งขันในตลาดและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไปนำเสนอผู้บริหารเพื่อปรับปรุงการทำงาน  และกำหนดกลยุทธ์ใหม่ๆ  รวมทั้งบริหารความเสี่ยงเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที
  3. วางแผน บริหาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา พร้อม ปรับปรุงงานสาขาให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  รวมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานต่าง ๆ  ของสาขาดำเนินไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  4. กำกับ  ดูแล  และบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในสาขา ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  5. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า  ตัวแทน  คู่ค้า และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะบุคคลและองค์กรที่มีชื่อเสียงทางสังคมและธุรกิจ  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และใช้เป็นพื้นฐานในการขยายธุรกิจของสาขาให้กว้างไกลออกไป รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  ตลอดจนสรุปปัญหาการปฏิบัติงานของสาขา  และนำเสนอผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของสาขาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  6. สรรหาและคัดเลือกตัวแทนที่มีคุณภาพ พร้อมส่งเสริม อบรม และพัฒนาศักยภาพตัวแทนให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ:
         1.  ชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
         2.  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ   เศรษฐศาสตร์   การประกันภัย   พาณิชยศาสตร์และการ
              บัญชี   หรือ สาขาอื่นเกี่ยวข้อง 
         3.  มีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่ต่ำกว่า 4 ปี
         4.  รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

         5.  มีทักษะในการบริหารการตลาดเชิงรุก และการบริหารงานทั่วไป
         6.  มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

         7.  มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์   และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

         8.  สามารถโอนย้ายภายในภาคได้

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Degree
Years of Experience
4 years
Job Type
Full Time, Permanent
Company Website

Company Overview

The Viriyah Insurance Co., Ltd. Thailand's leading non-life insurance company, is now looking for potential candidates to join our dynamic organization. The Viriyah insurance has gained higher than 10,600 million Bath in revenue in 2004. The company expects to continuously gain higher revenue and market shares this year. The company remains at top rank for a decade; even the company has possessed the highest shares, and left the second by far. With our long history of almost 73 years, the company has committed to provide Thai societies with the best insurance services. We are now looking for the following positions :

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Life insurance, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus, Travel allowance