Thai Health Promotion Foundation/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นักสื่อสารองค์กร จำนวน 1 ตำแหน่ง (อัตราลูกจ้าง)

Thai Health Promotion Foundation/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Salary negotiable
Posted on 20 Jan 2021

นักสื่อสารองค์กร จำนวน 1 ตำแหน่ง (อัตราลูกจ้าง)

Thai Health Promotion Foundation/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Job Highlights

 • ปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี ด้านงานสื่อสารมวลชน
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ

Job Description

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 • จัดทำข้อมูลและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับสื่อมวลชน โดยการจัดหาและประสานงานกับ Agency ดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อันถูกต้องเหมาะสมของ สสส. ให้กับสาธารณะทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่องค์กร ทั้งการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร เวปไซต์ เป็นต้น
 • ติดตาม รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์การภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร จากสื่อภายนอกต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ Social media ฯลฯ และวางแผนในการบริหารจัดการ ให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อองค์กรอย่างสุภาพเหมาะสม
 • สร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์อันดีกับ Press และ Media ต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ
 • สนับสนุนงานจัดทำรายงานประจำปี วารสารสร้างสุข
 • ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กร บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
 • สามารถจัดทำข้อมูลได้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ คลิป VDO คลิปเสียง โค้ทคำพูด อินโฟกราฟฟิค
 • สามารถสื่อสารข้อมูลได้ในหลากหลายวิธี อาทิ รายงานสด

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี  
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ วารสาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ด้านงานสื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ วารสาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก
 • มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
 • สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ
 • มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
 • มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
กำหนดการรับสมัคร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
 • จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
 • 24 ก.พ. 64
 • ณ ห้องประชุม 320 ชั้น 3 สสส. เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ Apply Now หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 ต่อ 3106 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center
หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2564
สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
2 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Free shuttle bus, Gratuity, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus