PTT Public Company Limited

นักบัญชี (034)

PTT Public Company Limited
Salary provided
Posted on 01 Mar 2021

นักบัญชี (034)

PTT Public Company Limited

Job Highlights

 • ป.โท: AIS, Information System
 • มีพื้นฐานหรือสนใจ Application ทางบัญชีหรือระบบ ERP
 • ปตท. สำนักงานใหญ่ วิภาวดีรังสิต

Job Description

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาตรี: Accounting and Finance, Accounting Information System, Computer Science

ปริญญาโท: Accounting Information System, Information System, Computer Science

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก: 

 1. วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทํางานของระบบบัญชีและการเงินให้รองรับธุรกิจของ ปตท. และ กลุ่มบริษัท ปตท. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ข้อกําหนด ภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. ติดตามและวิเคราะห์มาตรฐานบัญชีที่มีการประกาศใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงและนำมาพิจารณาผลกระทบกับกระบวนการบัญชีและการเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อนำเสนอแนวทางปรับปรุงระบบงาน ERP
 3. ประยุกต์ใช้หลักการควบคุมภายในที่ดีในการพิจารณาออกแบบกระบวนการบัญชีและการเงินขององค์กร
 4. Roll out ระบบบัญชีและการเงินให้กับบริษัทในกลุุ่ม ปตท. เพื่อให้ ปตท. และ บริษัทในกลุ่มมีโครงสร้างของระบบบัญชีและการเงินอยู่บน Standardize Platform
 5. เป็นตัวแทนของสายงานบัญชีและการเงิน เพื่อร่วมออกแบบ/ให้ความเห็นสําหรับกระบวนการทางธุรกิจและระบบองค์กร (ERP) หรือ Project อื่นๆที่จะมีผลกระทบกับงานของสายงานบัญชีและการเงิน
 6. พิจารณาและศึกษาผลกระทบเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ ปรับปรุงกระบวนการบัญชีและการเงินให้มีประสิทธิภาพ
 7. บริหารจัดการโครงการของสายงานบัญชีและการเงิน (F&A Project) ในฐานะ Project Management Officer (PMO) รวมทั้งจัดทำข้อมูลของโครงการเพื่อรายงานแก่ผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. และ กลุุ่ม บริษัท ปตท.

คุณสมบัติที่จําเป็นในการปฎิบัติงาน (Pre-Requisite)

 • มีพื้นฐานหรือสนใจ Application ทางบัญชีหรือระบบ ERP 
 • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ในการเชื่อมโยงภาพของกระบวนการทำงานด้านบัญชีการเงินกับธุรกิจ
 • มีความสนใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดในการนำมาประยุกต์ใช้
 • มีภาวะผู้นำ ทักษะการทำงานเป็นทีม สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผู้อื่นได้ดี
 • สนใจหรือมีประสบการณ์การทำงานในรูปแบบโครงการ (Project) 
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเพื่อปฏิบัติงานได้
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท. สำนักงานใหญ่ วิภาวดีรังสิต

Salary:
 ตามโครงสร้างเงินเดือน ปตท.


We offer an attractive remuneration package and career opportunities to the right candidate. To learn more about us, please click "Apply Now"

Additional Information

Career Level
Not Specified
Qualification
Master
Years of Experience
Not Specified
Job Type
Permanent
Company Website
Job Functions

Company Overview

We believe in people who can make a difference and positive impact on lives. That’s why we go to great lengths in identifying and recruiting people who share our commitment to leadership in business and communities. Let the search for our PTT TALENT begin today.

Additional Company Information

Industry