Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited

ควบคุมและกำกับมาตรฐาน(AM-M)

Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
Salary provided
Posted on 02 Mar 2021

ควบคุมและกำกับมาตรฐาน(AM-M)

Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited

Job Highlights

  • Control & Monitoring, Corrective
  • Legal & Compliance, Market Conduct, PDPA
  • Fraud Investigate

Job Description

หน้าที่รับผิดชอบ
- ควบคุมดูแลและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และการจัดการเข้าถึงลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างลูกค้ากับธนาคารที่รุนแรง
- การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนการตลาด / พนักงาน  กรณีมีข้อร้องเรียน หรือ รายงานในเรื่องการทำงานที่ผิดระเบียบ หรือมีพฤติกรรมการขายที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงในการปรับปรุงการทำงานของทีมขายให้เป็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
- ดูแลและป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องทุจริตโดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงในเรืองที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดความเสียหายที่เกิดกับธนาคารน้อยที่สุด
- ดูแลและรับผิดชอบการประสานต่อหน่วยงานราชการภายนอก ในการรับมอบอำนาจช่วงจากธนาคาร เพื่อติดต่อส่วนราชการภายนอก
คุณสมบัติ
- การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์งานด้านการตรวจสอบภายใน
- มีความรู้ และประสบการณ์งานด้านการกำกับและควบคุมการทำงานของ Sales
- มีทักษะการใช้ Computer (Word, Excel, PowerPoint)

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Master
Years of Experience
3 years
Job Type
Full Time
Company Website

Company Overview

Kiatnakin Phatra Financial Group is a merger of a commercial bank operated by Kiatnakin Phatra Bank Plc., and a capital market business operated by KKP Capital Plc. and Kiatnakin Phatra Securities Plc., a leading company in securities brokerage business in Thailand. Kiatnakin Phatra Financial Group is listed in the Stock Exchange of Thailand (SET) as "KKP."

Kiatnakin Phatra Financial Group fully operates businesses in financial and capital markets, focusing on expertise and wide range of services covering all needs of customers, including individuals, businesses, and domestic and transnational institutions. We support the excellence in our core businesses, utilize full potential and expertise in business operations, and do our best to develop money markets, capital markets, and the nation's economy in order to maximize the benefits towards customers, employees, and shareholders under our good corporate governance. We are ready to optimise opportunities for maximum benefits towards customers.

Our KKP is an organization with full of opportunities to learn (Freedom to Learn, Freedom to Grow). We do not stop the development of procedures and create learning on a regular basis. Not only extending the growth of your career path, but we also encourage everyone to share knowledge with each other, resulting in continuous and sustainable development under mutual respect. We work with transparency, without politics. We work extreamly but not seriously. Dress in your own style everyday. (Freedom to Dress)         
                                                                                                                                 
If you are looking for an organization that is independent and has a working atmosphere like this ... JOIN US.

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เกิดขึ้นจากการร่วมกิจการระหว่าง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุนที่ดำเนินการภายใต้บริษัท เคเคพี แคปปิตอล  จำกัด (มหาชน)  และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “KKP”

KKP ดำเนินธุรกิจการเงิน และธุรกิจตลาดทุน อย่างเต็มรูปแบบ มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในการให้บริการ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าสถาบันทั้งในและนอกประเทศ พร้อมส่งเสริม พัฒนาตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เราพร้อมสร้างโอกาสที่ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

KKP ของเรา เป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยโอกาสแห่งการเรียนรู้ (Freedom to Learn, Freedom to Grow) เราไม่หยุดการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงาน และสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ไม่เพียงต่อยอดการเติบโตในเส้นทางอาชีพของตนเอง แต่เรายังสนับสนุนให้ทุกคนแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้การเคารพซึ่งกันและกัน ที่นี่เราทำงานกันอย่างจริงจัง แต่ไม่เคร่งเครียด เราแต่งกายตาม style  ของตัวเองได้ในทุกๆ วัน (Freedom to Dress)

หากคุณกำลังมองหาองค์กร ที่มีอิสระ มีบรรยากาศแบบนี้ในการทำงานแบบนี้ … มาร่วมงานกับเรานะคะ

Additional Company Information