Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 19,813 jobs
  SAAM Development Public Company Limited's banner
  SAAM Development Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการมาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
  • ดูแลรับผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
  • เงินเดือนสามารถต่อรองได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
  Next