Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 13,799 jobs
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
  • ประสบการณ์ในงานประชาสัมพันธ์ นักข่าว
  • มีความรู้เรื่องการเงิน การลงทุน เศรษฐกิจ
  Ocean Glass Public Company Limited's banner
  Ocean Glass Public Company Limited's logo
  Wattana
  • วุฒิปวส. หรือปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
  • ฏิบัติงานอโศก จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น.
  Next