Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 of 14 jobs at Land And Houses Bank
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo

  System Analyst (Java/Mobile/.NET/AS400)

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  Bangkok
  • ประสานงานการจัดทำแผนงานรวมในการพัฒนาระบบ
  • วิเคราะห์และออกแบบระบบตาม Requirement
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเงินที่มั่นคง
  • พัฒนา สนับสนุนเพื่อความรู้และผลประโยชน์ของพนักงาน
  • BTS สถานีช่องนนทรี / MRT สถานีลุมพินี
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ท้าท้ายในการนำเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ๆ
  • โอกาสในการเรียนรู้งานแบบ End to End Process
  • ทำงาน 5 วัน และอุ่นใจด้วยนโยบาย Work from Home