Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 12,360 jobs
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Nakhon Ratchasima
  • มีความรู้ในเรื่องของบัญชีบริหาร
  • มีความรู้เรื่องการบริหารการผลิตและการขาย
  • วางแผนกลยุทธ์ฝ่ายขายและฝ่ายผลิต
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd./บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด's banner
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd./บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด's logo

  Assistant Marketing Manager (Offline and Online Specialist)/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

  Evolution Wellness (Thailand) Ltd./บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  Bangrak
  • Online marketing
  • Marketing Communication
  • Corporate Marketing
  Perfect Companion Group Co., Ltd.'s banner
  Perfect Companion Group Co., Ltd.'s logo
  Bangsaotong
  • โบนัสประจำปี
  • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารอย่างน้อย7ปี
  • ผ่านการอบรมความรู้ด้านมาตรฐานสากล
  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  MANAGER QA/QC/QM/MANAGER QA/QC/QM

  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.
  Klongluang
  • สามารถอ่าน Drawing ไฟฟ้าได้อย่้างถูกต้อง
  • มีประสบการณ์QA/QC ตรวจสอบงานตู้ควบคุมไฟฟ้า
  • สามารถใช้เครื่องมือวัดได้ เช่น Vernier,Dial Gauge
  Next