Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 325 jobs
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์งานธุรการประสานงานอย่างน้อย 5 ปี
  • สนับสนุนงานบริการและรับแจ้งปัญหางานซ่อมจากลูกค้า
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ป.ตรี คณะวิศวไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์
  • มีความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  • มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน เดินทางต่างจังหวัดได้
  Implantium Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • วุฒิการศึกษา ปวส. / ป.ตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
  • มีประสบการณ์เครื่องมือทันตกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Implantium Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • วุฒิ การศึกษา ปวส. / ป.ตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์
  • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  • มีทักษะการเรียนรู้ได้เร็ว
  Next