Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 175 jobs
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Electrical Technician / Engineering -HVAC

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  Klongtoey
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า หรือ สูงกว่า
  • มีความรู้ พื้นฐานของระบบไฟฟ้ากําลังในอาคารสูง
  • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • ระบบ อาคาร สำนักงาน ตึก
  • เครื่องปรับอากาศ ประปา ไฟฟ้า เครื่องกล
  • นำเสนอเพื่อดำเนินการและประสานงาน ควบคุมงานผู้รับ
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์งานธุรการประสานงานอย่างน้อย 5 ปี
  • สนับสนุนงานบริการและรับแจ้งปัญหางานซ่อมจากลูกค้า
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  Next