Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 32 jobs
  Infineon Technologies (Thailand) Limited / บริษัท อินฟินีออน เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด's logo

  Manager Technical Program

  Infineon Technologies (Thailand) Limited / บริษัท อินฟินีออน เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  Prakket
  • Technical project lead, Manager Technical Program
  • Responsible for BE Assembly, process flow, BOM, BE
  • Hands-on experience in assembly front of process
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Laksri
  • มีทักษะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์AutoCad
  • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • มีประสบการณ์การออกแบบระบบไฟฟ้าอาคารและระบบโซล่าร์
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s banner
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s logo

  Technical Specialist (Loss Prevention)

  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)
  Prakket
  • จัดหาเครื่องมือด้านเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย
  • ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
  • ติดตาม ดูแลเอกสารการการวางบิล
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Laksri
  • มีประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาและวิศวกรรมโรงไฟฟ้า
  • มีความรู้ความสามารถในระบบเครือข่าย
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  ThaiNamthip Limited's banner
  ThaiNamthip Limited's logo
  Pathumthani > Muang
  • ประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรมในโรงงาน
  • ออกแบบระบบซ่อมบำรุง และการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  • งานระบบจัดเก็บอะไหล่เครื่องจักร ในโรงงาน
  Next