Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 67 jobs
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  Laksri
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  Amnuay Silpa School's banner
  Amnuay Silpa School's logo
  Phayathai
  • วุฒิปวส.สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคารไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า
  Next