Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 192 jobs
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s logo

  ช่างเทคนิค (PM POOL)

  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  Pathumwan
  • ปวช., ปวส., สาขาไฟฟ้า, ช่างยนต์
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Word และ Excel เบื้องต้น
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Wangthonglang
  • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถขับรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ได้
  Siam Piwat Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป
  • มีปสก.ควบคุมงานติดตั้ง-ก่อสร้างงานระบบ M&E
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)'s logo

  Technician / ช่างเทคนิค ประจำ MBK CENTER

  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  Pathumwan
  • การศึกษาปวช., ปวส. สาขาไฟฟ้า, ช่างยนต์
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Word และ Excel เบื้องต้น
  Srithepthai Rubber and Products Co Ltd's banner
  Srithepthai Rubber and Products Co Ltd's logo
  Bangna
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวส. ไฟฟ้า / เครื่องกล
  • วางแผนจัดการการซ่อมบำรุง และการซ่อมแซมเครื่องจักร
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดการและควบคุมงานซ่อมบำรุง
  Vejthani Public Company Limited's banner
  Vejthani Public Company Limited's logo

  ช่างไฟฟ้า

  Vejthani Public Company Limited
  Bangkapi
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทางด้านไฟฟ้ากำลัง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง
  • มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ไฟฟ้ากำลัง
  • ไฟฟ้าแรงดันสูง ไฟฟ้าแรงดันต่ำ
  • วางแผนและดูแลระบบเมนไฟฟ้า
  Next