Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า อะไหล่
  • มีความรู้ในเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและอะไหล่เครื่องจักร