Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 54 jobs
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangplee
  • ปสก. 5 ปีขึ้นไป ในโครงการเกี่ยวกับระบบ Automation
  • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีปสก.ในระบบสายพานลำเลียง
  • ปฏิบัติงานได้ทั้งสนญ.สีลมและสนามบินสุวรรณภูมิ
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangplee
  • ปสก. 5 ปีขึ้นไป และสามารถขับรถยนต์ได้
  • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีปสก.ทำงานในโครงการใหญ่ของรัฐ
  • ปฏิบัติงานได้ทั้งสนญ.สีลมและสนามบินสุวรรณภูมิ
  Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.'s banner
  Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Samutprakarn
  • บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อันดับ 1 ของประเทศ
  • มีสาขาในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
  • จำนวนพนักงานทั้งกรุ๊ปมากกว่า 15,000 คน
  Next