Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-23 of 23 jobs
  Liquid Purification Engineering International Co., Ltd.'s banner
  Liquid Purification Engineering International Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 35K - 89,999 /month
  • งานท้าทายความสามารถ
  • พี่ๆทุกท่านยินดีสอนงานให้ความรู้
  • บรรยากาศในการทำงานมีความเป็นกันเองสูง
  Liquid Purification Engineering International Co., Ltd.'s banner
  Liquid Purification Engineering International Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 35K - 69,999 /month
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ
  • มีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบ WATER System
  • สำรวจหน้างาน อ่านแบบสเก็ตแบบและจัดทำรายการอุปกรณ์
  SAND-M GLOBAL Co., Ltd.'s banner
  SAND-M GLOBAL Co., Ltd.'s logo
  Bangyai
  • มีภาวะผู้นำ สามารถสื่อสารได้ดี และชัดเจน
  • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า เครื่องกล