Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 of 16 jobs
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า อะไหล่
  • มีความรู้ในเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและอะไหล่เครื่องจักร
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s banner
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s logo

  Technical Specialist (Loss Prevention)

  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)
  Prakket
  • จัดหาเครื่องมือด้านเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย
  • ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
  • ติดตาม ดูแลเอกสารการการวางบิล