Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-26 of 26 jobs
  DANONE SPECIALIZED NUTRITION (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  DANONE SPECIALIZED NUTRITION (THAILAND) CO., LTD.'s logo

  ช่างซ่อมบำรุง

  DANONE SPECIALIZED NUTRITION (THAILAND) CO., LTD.
  Bangsaotong
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไฟ้ฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์
  • ประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้าโรงงานอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถอ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้