Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-27 of 27 jobs
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s logo
  Phayathai
  • มีความรู้ด้านงานวิชาการหรืองานวิจัย
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์มีทักษะด้านการสื่อสาร
  • มีประสบการณ์ในงานพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
  Tris Corporation Limited's banner
  Tris Corporation Limited's logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้ MS Office ได้ดี
  • มีทักษะในการบริหารจัดการ และการสื่่อสารประสานงาน