Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 of 11 jobs
  PZent Technology Co., Ltd.'s banner
  PZent Technology Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 30K - 35K /month
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารการตลาด
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งหรือรายละเอียดงานด้านนี้ 3 ปี
  • มีความสามารถ ประสบการณ์ในการทำ Digital Marketing