Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 196 jobs
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  Bangsue
  • ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ในนาม Doozy Pack
  • กำหนดและวางกลยุทธ์สำหรับตลาด Retail & E-commerce
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการตลาด
  NY.LA GROUP Co., Ltd.'s banner
  NY.LA GROUP Co., Ltd.'s logo
  LaksriTHB 45K - 55K /month
  • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป ในด้านการตลาดออนไลน์
  • หากมีประสบการณ์ด้านแฟชั่นจะพิจารณาพิเศษ
  • บริหารการทํางานของทีมออนไลน์ได้
  Next