Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 210 jobs
  Inspire Eternity Co., Ltd.'s banner
  Inspire Eternity Co., Ltd.'s logo
  JatuchakTHB 30K - 55K /month
  • วางแผนการทำการตลาด ทุกบริษัทในเครือ
  • ดูแล ทีมงานในการทำการทำ content ในช่องทางต่างๆ
  • การออกบูธ การส่งเสริมการขาย
  CP Foton Sales Co., Ltd.'s banner
  CP Foton Sales Co., Ltd.'s logo
  Rajthevee
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ CP FOTON
  • วางแผนการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย
  • วางแผนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Senior Digital Marketing (Games)

  True Corporation Public Company Limited
  Huaykwang
  • มีความรู้ด้าน Digital Marketing, Social Media
  • มีความสามารถด้านการวางแผนและสื่อ offline/online
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
  Next