Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 302 jobs
  Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Project Coordinator/ Project Administrator

  Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.
  Huaykwang
  • ประสานงานด้านงานตกแต่งภายใน
  • มีความรู้ด้าน MEP, Interior
  • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานและจัดทำเอกสาร
  Studio Perception Co.,Ltd.'s banner
  Studio Perception Co.,Ltd.'s logo
  KlongtoeyTHB 35K - 70K /month
  • เชี่ยวชาญในสายงาน PR เขียนข่าว, ส่งข่าว
  • มีความรอบรู้ในการใช้ นักข่าว, Press&Media,
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ในการเขียนเนื้อหาต่างๆ
  Spring Green Evolution Co., Ltd.'s logo

  Graphic Creative Designer/กราฟฟิค

  Spring Green Evolution Co., Ltd.
  SathornTHB 16K - 25K /month
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator
  • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสร้างงานที่ใช้สื้อสารได้ดี จูงใจ
  App-Bit Studio Co., Ltd.'s banner
  App-Bit Studio Co., Ltd.'s logo

  Graphic Design

  App-Bit Studio Co., Ltd.
  Bangrak
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในงานกราฟฟิก ดีไซน์ อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop/Illustrator ได้
  TPCS Public Company Limited's banner
  TPCS Public Company Limited's logo

  Graphic Designer

  TPCS Public Company Limited
  Bangkor-laem
  • ออกแบบและจัดทำสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์และอิเลคทรอนิกส์
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชำนาญการออกแบบสื่อ
  • Graphic Design / โปรแกรมการตกแต่งภาพ / การถ่ายภาพ
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Graphic Designer (TNN)

  True Corporation Public Company Limited
  Phayathai
  • ผลิตสื่อได้ทั้ง กราฟฟิก2D และ Motion Graphic ในระด
  • ออกแบบและผลิต Artwork เพื่อเผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไล
  • มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านคอนเทนต์สุขภาพ
  Next