Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 73 jobs
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • สร้างแนวคิดและไอเดียในการ display ให้สวยงาม
  • มีประสบการณ์ display อย่างน้อย 3 ปีขี้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะศิลปกรรม-เอกออกแบบนิเทศศิลป์
  Pico (Thailand) Public Company Limited's banner
  Pico (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangna
  • ดูแลงานด้านproduction เช่น ซ้อมโชว์ นัดคิว กิจกรรม
  • ทำงานร่วมกับ Designer, Creative, Operation, ลูกค้า
  • ควบคุมคุณภาพและดูแลโครงการ ให้เป็นไปตามแบบที่ตกลง
  Origin Property Public Company Limited's banner
  Origin Property Public Company Limited's logo
  Bangna
  • ได้เรียนรู้อาชีพในสายงานและมีโอกาสก้าวหน้าสูง
  • มุ่งมั่นทำงานและพร้อมเรียนรู้งานกับทีม
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีเต็ม
  Next