Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 128 jobs
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo

  Graphic Designer

  Smooth E Co., Ltd.
  Sathorn
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ออกแบบผลิตภัณฑ์, ศิลปกรรม
  • ประสบการณ์ในส่วนงาน Graphic Design 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Illustrator
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  Bangkor-laem
  • วุฒิปริญญาตรี (ทางด้านการพิมพ์ หรือบรรจุภัณฑ์)
  • มีประสบการณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รับข้อมูลความต้องการงานใหม่ และงานแก้ไขของลูกค้า
  Textile Prestige Public Company Limited's banner
  Textile Prestige Public Company Limited's logo

  Graphic Designer

  Textile Prestige Public Company Limited
  Bangkor-laem
  • ออกแบบและจัดทำสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์และอิเลคทรอนิกส์
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชำนาญการออกแบบสื่อ
  • Graphic Design / โปรแกรมการตกแต่งภาพ / การถ่ายภาพ
  บริษัท หลินต๋า อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด's banner
  บริษัท หลินต๋า อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด's logo

  Commercial Photography Intern/การถ่ายภาพเชิงพาณิชย์ / ตัดต่อฝึกงาน

  บริษัท หลินต๋า อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
  Wattana
  • Proficiency in Chinese conversation and writing
  • 20-25 hours a week working
  • Bachelor degree in photography or related field
  Photomorphic Services Ltd.'s banner
  Photomorphic Services Ltd.'s logo
  Sathorn
  • มีประสบการณ์ในการ รีทัช ไดคัท ตกแต่งสีภาพ
  • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งาน เครื่อง Macintosh
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
  Next