• Web Designer
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์ทางด้านงานสถาปนิก 2 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
  • คำนวณรายการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับเนื้องาน

18-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.