• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ UX และ UI
  • มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานเกี่ยวกับ Node JS
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

31-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?