• ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล เช่น MS SQL
  • เพิ่ม/ลบ/แก้ไขสิทธิ์การใช้งานระบบ ERP

28-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?