Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 144 jobs
  WPA Corporation Co., Ltd.'s banner
  WPA Corporation Co., Ltd.'s logo
  Bangkapi
  • ดูแลและตอบคำถามลูกค้าผ่านทุกช่องทาง
  • ประสานงานกับทีม/ฝ่ายอื่นๆ ภายนอก
  • ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (WFH 3 วัน)
  D Rati Co., Ltd.'s logo
  Ladprao
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความเข้าใจในงานอีเว้นท์
  We Smile Corporation's banner
  We Smile Corporation's logo
  BangkokTHB 20K - 29,999 /month
  • ปริญญาตรี หรือมีวุฒิเทียบเท่าปริญญาตรี
  • มีใจรักในงานบริการ (service mind)
  • สามารถสื่อสารภภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Cosmo Corporation Group's banner
  Cosmo Corporation Group's logo
  BangkokTHB 20K - 29,999 /month
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประเมินการเลื่อนตำแหน่งจากผลงาน
  Next