Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 226 jobs
  Phenomenon Enterprise Co., Ltd.'s banner
  Phenomenon Enterprise Co., Ltd.'s logo
  PhayathaiTHB 16K - 25K /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์
  • ชอบทำงานนอกสถานที่และบรรยากาศที่สนุกสนาน
  • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Phenomenon Enterprise Co., Ltd.'s banner
  Phenomenon Enterprise Co., Ltd.'s logo
  PhayathaiTHB 16K - 25K /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์
  • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ชอบงานด้านการขายและการทำงานนอกสถานที่
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s banner
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s logo
  Bangkok
  • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี เพศหญิง
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริการ อย่างน้อย 1 ปี
  • มีการฝึกอบรม สอนงานก่อนการเริ่มปฏิบัติงานจริง
  Phenomenon Enterprise Co., Ltd.'s banner
  Phenomenon Enterprise Co., Ltd.'s logo
  PhayathaiTHB 16K - 25K /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์
  • ทำงานนอกสถานที่กันเป็นทีมในบรรยากาศที่สนุกสนาน
  • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Phenomenon Enterprise Co., Ltd.'s banner
  Phenomenon Enterprise Co., Ltd.'s logo
  PhayathaiTHB 16K - 25K /month
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์
  • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ชอบงานด้านการขายและการทำงานนอกสถานที่
  Next