Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 of 7 jobs
  ThaiNamthip Limited's banner
  ThaiNamthip Limited's logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์การทางด้านวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ
  • มีทักษะที่ดีในการติดต่อประสานงาน
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)'s logo

  พนักงานสัญญาจ้างประจำสาขา Branch Staff Contract (พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • รักงานขาย/งานบริการ มีทักษะในการพูดจูงใจ