Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-20 of 20 jobs
  บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด's banner
  บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด's logo

  Credit Controller (เจ้าหน้าที่การเงินติดตามชำระหนี้)

  บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
  Yannawa
  • Degree in Accounting/Finance/Business Management
  • 1 - 2 years experience in following up debts
  • Good command in English
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • ดูแลบริหารจัดการงานด้านการเงินสาขาทั่วประเทศ
  • งานการรับชำระเงิน เช่น เบี้ยประกัน
  • ประสบการณ์งานด้านการเงิน ในธุรกิจประกันภัย
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี
  • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์งานในด้านสายงาน บัญชี-การเงิน
  • มีความรู้ด้านการปิดงบบัญชี การรับชำระ ติดตามหนี้
  • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Wattana
  • วางแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนของฝ่ายงาน แผนงบประมาณ
  • ควบคุมและวิเคราะห์ ระบบและบริหารติดตามหนี้
  • ดำรงตำแหน่งผู้บริหารอย่างน้อย 10 ปี