Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 of 13 jobs
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์งานในด้านสายงาน บัญชี-การเงิน
  • มีความรู้ด้านการปิดงบบัญชี การรับชำระ ติดตามหนี้
  • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo

  Collection Officer

  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)
  Pathumwan
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี
  • ประสบการณ์ทำงาน : ด้านงานสินเชื่อ
  • การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • มีความรู้ด้านกฎหมาย
  • มีประสบการณ์โดยตรงจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  Pannaphat Development Co., Ltd.'s banner
  Pannaphat Development Co., Ltd.'s logo

  Financial Officer

  Pannaphat Development Co., Ltd.
  PathumwanTHB 25K - 35K /month
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
  • บุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ทักษะในเชิงวิเคราะห์ ประสานงาน
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s banner
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้พอสมควร
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • ดูแลบริหารจัดการงานด้านการเงินสาขาทั่วประเทศ
  • งานการรับชำระเงิน เช่น เบี้ยประกัน
  • ประสบการณ์งานด้านการเงิน ในธุรกิจประกันภัย
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี
  • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก