Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 76 jobs
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์งานในด้านสายงาน บัญชี-การเงิน
  • มีความรู้ด้านการปิดงบบัญชี การรับชำระ ติดตามหนี้
  • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Dusit
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
  • มีประสบการณ์ตรงด้านบัญชีลูกหนี้ ตั้งแต่ 3 ปี
  • มีทักษะในการใช้ Computer MS.Office
  Next