Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 of 17 jobs
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • วิเคราะห์ พิจารณา และทบทวนวงเงินสินเชื่อ
  • พัฒนา ปรับปรุง ระบบการประเมินเกรดการค้า สินเชื่อ
  • ประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรายไตรมาส และรายปี
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  AURORA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangna
  • บัญชีลูกหนี้ 6 ปีขึ้นไป
  • บัญชีลูกหนี้ รวมทั้งการวางบิล การรับชำระ
  • วิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ควบคุม ดูแล วิเคราะห์ และทบทวนความคุ้มครองกรมธรรม์
  • พัฒนาและดูแลระบบการจัดหาประกันภัย (Insuretech)
  • มีทักษะในการวางแผน บริหารจัดการ เจรจาต่อรอง