Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 73 jobs
  Profascino Co., Ltd.'s banner
  Profascino Co., Ltd.'s logo

  Accounting & Finance Manager

  Profascino Co., Ltd.
  Bangkoknoi
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีแล้ว มีใบอนุญาต (CPD)
  • สามารถปิดงบได้ มีความรู้เกี่ยวกับมารตฐานบัญชี
  SHEEP GADGET COMPANY LIMITED's banner
  SHEEP GADGET COMPANY LIMITED's logo
  Jatuchak
  • จบปริญญาตรีในสาขาบัญชี, การเงิน หรือด้านอื่นๆ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีในตำแหน่งบัญชี
  • มีความเชี่ยวชาญในการทำบัญชี งบการเงิน และภาษี
  Olein Co., Ltd.'s banner
  Olein Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ชุดยูนิฟอร์ม ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ปฏิบัติงานที่สำนักงานสุขุมวิท
  • ทำงานวันจันทร์- ศุกร์ (08.00-17.00น.)
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์การบริหารงานด้านบัญชี-การเงิน 3 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้ทำบัญชี สามารถวางแผนงานบัญชี ภาษีอากรได้
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • เพศ หญิง อายุ 23-30 ปี
  • ประสบการณ์ 2 ปี ด้านรับ-จ่ายเงิน,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์งานในด้านสายงาน บัญชี-การเงิน
  • มีความรู้ด้านการปิดงบบัญชี การรับชำระ ติดตามหนี้
  • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • เพศ หญิง อายุ 23-30 ปี
  • ประสบการณ์ 2 ปี ด้านรับ-จ่ายเงิน,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
  Next