Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 of 14 jobs
  V R T Automobiles Co., Ltd.'s banner
  V R T Automobiles Co., Ltd.'s logo
  Rayong
  • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้คล่อง
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจรถยนต์จะพิจารณาพิเศษ
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Top Trend Manufacturing Co., Ltd.'s banner
  Top Trend Manufacturing Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานที่โรงงานศรีราชาจังหวัดชลบุรี
  • มีความรู้เชิงลึกทางด้านบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสากรรม
  Double A (1991) Public Company Limited's banner
  Double A (1991) Public Company Limited's logo
  Phrachinburi
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานบัญชี
  • สามารถทำงานที่จังหวัดปราจีนบุรีได้