Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 38 jobs
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • สอบทานสินเชื่อ หรืองานตรวจสอบภายใน
  • การวิเคราะห์สินเชื่อ,การป้องกันการทุจริตสินเชื่อ
  • กฎระเบียบสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจสินเชื่อ/อสังหาริมทรัพย์
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  MBK Guarantee Co., Ltd.'s banner
  MBK Guarantee Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสายงานสินเชื่อ
  • มีความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  The Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย's banner
  The Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย's logo

  Credit Review/ผู้ชำนาญการสอบทานสินเชื่อ (SME)

  The Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
  Dindaeng
  • วิเคราะห์สินเชื่อ, สินเชื่อSME
  • สอบทานสินเชื่อ, Credit Review, SME
  • bank, MRT, Provident fund, Bonus
  Next