• ขยายฐานลูกค้าสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
  • วิเคราะห์ และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัต
  • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้าในความดูแล

21-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?