• จัดทำ-สอบทานสัญญาและเอกสารทางกฎหมายของบริษัท
  • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต
  • ประสบการณ์ทำงานด้านลิสซิ่ง

19-Sep-17

 

Applied
  • ประสบการณ์การทำงานทางด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี
  • บริหารทีมสินเชื่อให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
  • เจรจา กำหนดเงื่อนไขตามวันสินเชื่อที่เหมาะสม

19-Sep-17

 

Applied
  • ตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่มาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
  • สอบถามข้อมูลเบื้อต้นของลูกค้า
  • ทำสัญญาเช่าซื้อ

15-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.