• ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์
  • มีความรู้ด้าน Computer Graphic
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
  • HTML5, CSS3, PHP, ASP, Javascript, Jquery
  • Create program that supports responsive website
  • Social media program

12-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.