Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 49 jobs
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's banner
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's logo
  Thonburi
  • ปริญญาตรีด้านการบัญชี การเงิน หรือบริหารธุกิจ
  • ประสบการณ์ 15 ปีขึ้นไป ในสายงานบัญชี การเงิน
  • มีความรู้และเข้าใจในการจัดทำบัญชี งบการเงินรวม
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • ทำคำสั่งรายการซื้อ ขาย ตราสารทางการเงิน ค่าใช้จ่าย
  • ทำรายงานด้านภาษีอากรของกองทุน และนำส่งภาษีอากร
  • จัดทำงบการเงินของกองทุน รวมถึงรายงานต่าง ๆ
  Next