Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 of 12 jobs
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  Donmuang
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีหรือการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน อย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD)
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  Donmuang
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชี
  • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบอย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะในการตรวจสอบภายในและวิเคราะห์ระบบการปฎิบัติ