Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 173 jobs
  Meta Corporation Public Company Limited's banner
  Meta Corporation Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • จัดทำ Financial Model เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
  • สร้างความสัมพันธ์และภาพพจน์ที่ดีกับสถาบันการเงิน
  • ติดตามสถานการณ์ของตลาดการเงินของไทยและต่างประเทศ
  B4B CO., LTD.'s banner
  B4B CO., LTD.'s logo
  PathumwanTHB 35K - 55K /month
  • 35,000-55,000 บาท, สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • สร้างแบบจำลองทางการเงินและการเงินเชิงปริมาณได้
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงิน /ธนาคาร /วาณิชธนกิจ
  Next