Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 100 jobs
  TMBThanachart Bank Public Company Limited's banner
  TMBThanachart Bank Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • แนะนำและให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในผลิตภัณฑ์
  • จัดการวางแผนการเงินส่วนบุคคลด้วยความถูกต้อง
  • IC license, ใบอนุญาตนายหน้าวินาศภัยและประกันชีวิต
  TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Nonthaburi > MuangTHB 35K - 70K /month
  • มีทักษะในการการจัดทำรายงานนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • วิเคราะห์และบริหารจัดการงบประมาณขององค์กร
  Capital Nomura Securities Public Company Limited's banner
  Capital Nomura Securities Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • Investment Consultant/ Financial Advisor
  • มี IC Complex 1 หรือ IC Complex 2
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Finance Specialist

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  Phayathai
  • Exp. 8 ปีขึ้นไปในงานการเงิน การจัดหาเงินทุน
  • วางแผน ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้
  • การเจรจาต่อรอง วิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์โครงการ
  Next