Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 169 jobs
  Meta Corporation Public Company Limited's banner
  Meta Corporation Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • ประมาณการทางการเงิน 3 ปี, จัดทำแผนงบประมาณประจำปี
  • ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
  • โบนัส, ประกันชีวิต, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน และ อื่นๆ
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Phayathai
  • Exp. 8 ปีขึ้นไปในงานการเงิน การจัดหาเงินทุน
  • วางแผน ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้
  • การเจรจาต่อรอง วิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์โครงการ
  Next