Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 138 jobs
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • บริหารการเงินในอุตสาหกรรมการผลิตอย่างน้อย 7 ปี
  • งานบริหารเงินทุนหมุนเวียน ระบบการเงินทั้งหมด
  • เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความเสี่่ยงด้านการเงิน
  MAGURO GROUP CO., LTD.'s banner
  MAGURO GROUP CO., LTD.'s logo
  PathumwanTHB 25K - 35K /month
  • ปริญญาตรี สาขาการเงิน
  • ประสบการณ์ 2 ปี+ ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน/ต้นทุน
  • บุคลิกภาพดี เป็นคนรุ่นใหม่ เก่งการวิเคราะห์
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • ตรวจสอบความถูกต้องใบกำกับภาษี พร้อมจัดเก็บ
  • จัดทำใบวางบิลและวางแผนการเก็บเช็ค
  • ออกใบเสร็จรับเงิน และบันทึการรับเงิน
  Next