Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 188 jobs
  Noble Development Public Company Limited's banner
  Noble Development Public Company Limited's logo

  Compensation & Benefit Assistant Manager

  Noble Development Public Company Limited
  Pathumwan
  • ระดับการศึกษา :ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทำงานที่ต้องการ : 2-4 ปี
  • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)'s logo

  HR Payroll Manager1 Position\ผู้จัดการฝ่ายบุคคลส่วนเงินเดือนและค่าจ้าง 1 ตำแหน่ง

  บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
  HuaykwangTHB 45K - 70K /month
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีประสบการณ์ 4 ปีด้านงานบุคคลและการจัดทำเงินเดือน
  • มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 7 ปี
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ แก้ปัญหา
  Ramathibodi Foundation's banner
  Ramathibodi Foundation's logo
  Rajthevee
  • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่นๆ
  • HR practice - end to end process
  • ประสบการณ์ในงาน HRM ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  Next