Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 66 jobs
  Muang Thai Insurance Public Company Limited's logo

  Senior Performance Management System Officer

  Muang Thai Insurance Public Company Limited
  Huaykwang
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, บริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • วางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
  Next