Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 55 jobs
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  Dindaeng
  • ประสบการณ์การทำงานในการบริหารโครงการ 5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่
  • Competitive Package
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)'s logo

  Real Estate Management Marketing

  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)
  Huaykwang
  • สรรหาและคัดเลือกตัวแทนด้านการตลาด
  • การวางแผนปรับปรุง/ ตกแต่งพื้นที่เช่า
  • บริหารอาคารสำนักงานด้านการตลาดไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • บริหารงานก่อสร้างมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถดูแลระบบภายในอาคารได้
  • เขียนแบบ Auto CAD
  B.S.Y. Construction Co., Ltd.'s banner
  B.S.Y. Construction Co., Ltd.'s logo

  ฺBim modeler

  B.S.Y. Construction Co., Ltd.
  Phayathai
  • งานoffice มีการออกไปsite งานเป็นครั้งคราวนานๆที
  • งานโดยมากจะเป็นทำmodel โรงงานและคลังสินค้า
  • รับพนักงานจบปริญญาตรี ประสบการณ์ 0-3 ปี
  Next